Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home Giới thiệu

Giới thiệu

chuẩn mực đạo đức
Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 09:18 PDF In Email

           BỘ TƯ PHÁP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số:  2659/QĐ-BTP                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                              Hà Nội,  ngày  03   tháng 10  năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH
     Về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
    của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp

                                                 
            BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

            - Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            - Căn cứ Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

         -  Căn cứ Kế hoạch số 113-KH/BCS ngày 28/12/2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp (kèm theo nội dung cụ thể của Chuẩn mực)

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                       BỘ TRƯỞNG
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);                                                      ( Đã ký)
- Ban  Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (để báo cáo);                                    Hà Hùng Cường
- Thành viên Ban cán sự Đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ Tư pháp;
- Bí  thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Bộ phận giúp việc và Tổ chuyên trách;
- Lưu: VP Ban cán sự, VP Đảng ủy.


                                    CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

              CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP

              (Ban hành kèm  theo Quyết định số 2659 /QĐ-BTP  ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

       

          Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ tư pháp, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sau đây:

          1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

          2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

          3. Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư.

          4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ.

          5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.

                                                        
 
 
 
                                                      NỘI DUNG

                               CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

                CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP

(Kèm theo Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp được ban hành  theo Quyết định số  2659 /QĐ - BTP  ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

                                               ______________________

          Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thể hiện nổi bật tinh thần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp; phát huy truyền thống xây dựng, trưởng thành và phát triển của Ngành.

           Đây là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; thể hiện yêu cầu cơ bản và toàn diện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của Ngành trong các mối quan hệ công tác.

          Nội dung cụ thể Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp như sau:

          1. Về chuẩn mực thứ nhất:  Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

          - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh về mặt pháp lý nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

          - Bền bỉ đóng góp trí tuệ, công sức, tham gia hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, thực hiện công tác tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

          - Nắm vững, góp phần thể chế hóa bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tuân thủ, vận dụng sáng tạo các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong xây dựng pháp luật, hoạt động tư pháp.

          2. Về chuẩn mực thứ hai: Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

          Chuẩn mực  này thể hiện đặc trưng của công tác tư pháp là thường xuyên trực tiếp giải quyết các yêu cầu hàng ngày của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người dân.

          Nội dung chuẩn mực "gần dân, hiểu dân, học dân" thể hiện yêu cầu về thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong quan hệ với nhân dân. "Phục vụ dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân" là  mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư pháp. Cụ thể là:

          - Nắm vững quan điểm vì dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

          - Quán triệt đường lối dân vận của Đảng; dựa vào dân, sát với dân, xây dựng niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác tư pháp, nhất là công tác thi hành án dân sự.

          - Tích cực góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật vì nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa pháp lý tốt đẹp của dân tộc.

          - Tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

          - Tích cực xây dựng nền tư pháp vì dân, phát huy vai trò của các chức danh tư pháp, tạo cơ chế pháp lý đầy đủ, thuận tiện, hữu hiệu để nhân dân sử dụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

         - Khách quan, công tâm khi thực hiện công tác tư pháp; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

          3. Về chuẩn mực thứ ba: Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư.

          Chuẩn mực này nhấn mạnh yêu cầu về nguyên tắc, phương pháp thực hiện công tác tư pháp với nhiều đặc trưng so với các hoạt động quản lý nhà nước khác đó là: Có phạm vi rộng, tính chất phức tạp, thể hiện từ việc tham gia hoạch định chính sách, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý, đến tham mưu áp dụng pháp luật, trực tiếp thi hành pháp luật và thực hiện các hoạt động chuyên môn có tính tác nghiệp; từ tham gia bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của xã hội, đến trực tiếp phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải luôn tận tâm, tận lực, bền bỉ, kiên trì, không qua loa, đại khái; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể là:  

          - Làm tròn nhiệm vụ, trung thực trong công tác; hết lòng, hết sức với công việc; không quản ngại khó khăn, gian khổ.

          - Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức chính trị - pháp lý, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp.

          - Có tư duy, quan điểm thực tiễn, không pháp lý thuần túy; vì lợi ích chung, lợi ích của nhân dân để góp phần giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm thực thi quyền tự do dân chủ của công dân.

          - Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn tìm tòi, phát hiện cái mới, cách thức mới để thực hiện tốt hơn công tác tư pháp.

          - Giữ nghiêm kỷ cương phép nước; lấy pháp luật làm chuẩn mực để xử lý công việc.

          - Khách quan, công tâm; không nể nang, né tránh, bao che trong thực hiện công tác tư pháp.

          - Thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, lẽ công bằng.

          4. Về chuẩn mực thứ tư: Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ.

          - Chân thành, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ; không có tư tưởng, biểu hiện cục bộ, chia rẽ, bè phái, tranh công đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm.

          - Trung thực, thẳng thắn, có tinh thần xây dựng, có tình đồng chí thương yêu, gần gũi, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp.

           - Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; quan tâm dìu dắt, giúp đỡ nhau làm tròn nhiệm vụ.

          5. Về chuẩn mực thứ năm: Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.

          Đây là phẩm chất tiêu biểu, yêu cầu tự thân mà hơn ai hết, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải thực hiện, nêu gương. Cụ thể là:

          - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết là học tập quan điểm nhân dân; chính sách đại đoàn kết; phương pháp làm việc thực tế, không giáo điều; phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính".

          - Hết lòng phục vụ lợi ích chung, lợi ích của tập thể; chống tư tưởng thực dụng, cơ hội, lợi ích cá nhân, phe nhóm.

          - Thường xuyên giữ gìn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách, lối sống; thể hiện tính chuẩn mực, nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

          - Là tấm gương tôn trọng, chấp hành pháp luật trong công việc cũng như trong sinh hoạt cộng đồng.

          - Không cửa quyền, hách dịch, hạch sách, tham nhũng.

                            ________________________________
 
Bán đấu giá tài sản của công ty Thạch Bảo Sơn
Thứ hai, 11 Tháng 6 2012 01:52 PDF In Email

THÔNG BÁO

(V/v bán đấu giá tài sản thế chấp)

Trung tâm dịch vụ bán dấu giá tài sản Bình Định tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Quyền thuê đất, tài sản gắn với đất và máy móc thiết bị chế biến đá Granite của Công ty TNHH Thạch Bảo Sơn tại Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định, gồm:

- Diện tích đất thuê: 11.506,93 m2; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 14/01/2058; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Giới cận: - Đông giáp: Đất trồng bạch đàn;            - Tây giáp: Đường vào CCN

                   - Nam giáp: Đường quy hoạch 14m;     - Bắc giáp: Nhà dân.

- Tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy chế biến đá Granite của Công ty TNHH Thạch Bảo Sơn gồm: nhà nghỉ ca + nhà ăn ca, diện tích: 253,5m2; bể xử lý nước thải thể tích 300m3; đường dây 0,4KV cấp điện sản xuất; nhà xưởng sản xuất diện tích 1.518m2; 07 móng cưa đá; 02 móng ray cần trục dài 70m; nhà vệ sinh diện tích 16m2; tường rào cỗng ngõ bao quanh nhà máy; 01 máy đánh bóng chạy bằng động cơ điện xuất xứ Trung Quốc; 01 pa lăng điện cáp và 01 hệ thống cẩu trục hai dầm 25 tấn.

- Giá KD: 3.236.840.000 đồng

2. Máy móc thiết bị chế biến đá Granite của Công ty TNHH Thạch Bảo Sơn, gồm:

02 máy cắt đá tự động dùng điện loại TQJ160; 04 máy cưa đá loại KLD200; 02 máy cắt đá tự động dùng điện loại LMQ250; 10 máy đánh bóng dùng điện loại MS5B; 01 máy hàn segment; 75 đĩa đánh bóng đá granite; 09 lưỡi cưa tròn 940mmx7,3mm; 25 lưỡi cưa tròn 1600mmx7,3mm; 06 lưỡi cưa tròn 1140mmx7,3mm; 06 lưỡi cưa tròn 680mmx7,3mm; 02 lưỡi cưa tròn 2500mmx7,3mm; 01 xe nâng Toyota.

- Giá khởi điểm: 2.517.434.000 đồng.

* Hiện trạng: Các tài sản nói trên đã qua sử dụng, đang hoạt động, chưa được đánh giá tỷ lệ %.

* Nguồn gốc tài sản: của Công ty TNHH Thạch Bảo Sơn, hiện đang thế chấp tại NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Phú Tài và Ngân hàng No&PTNT - CN KCN Phú Tài.

* Tình trạng pháp lý đất: QSD đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 744369 ngày 03/3/2008.

* Sau khi trúng đấu giá, người mua được tài sản BĐG liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 5.754.274.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm năm mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).

(Theo văn bản số 67/NHNoKCNPT -KHKD ngày 04/6/2012 của NH No&PTNT – CN KCN Phú Tài và văn bản số 355/PT.KH ngày 04/6/2012 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Phú Tài về việc giảm giá khởi điểm BĐG tài sản thế chấp của Công ty TNHH Thạch Bảo Sơn).

- Phương thức bán đấu giá: Bán toàn bộ tài sản (1 + 2).

- Thời gianbán đấu giá: 8 giờ 00 phút, ngày 21/6/2012.

- Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Trung tâm DV BĐG tài sản Bình Định.

- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá: Chậm nhất đến 15 giờ 00, ngày 20/6/2012 tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bình Định.

- Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài và Ngân hàng  Nông nghiệp và PTNT – CN KCN Phú Tài.

- Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm DV BĐG tài sản  BĐ.

Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài địa phương có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp tiền đặt trước là: 500.000.000 đồng và phí tham gia đấu giá là: 1.000.000 đồng (2 lô tài sản); người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày bán đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác). Người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua chậm nhất là 30 ngày, kể từ khi người mua được tài sản bán đấu giá thanh toán đủ tiền. Các khoản thuế, phí người mua phải chịu theo quy định của pháp luật.

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo số TK: 0431000197020 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài hoặc TK số: 4300201 003401 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Bình Định, sau đó đến Trung tâm làm thủ tục đăng ký đấu giá trước ngày, giờ hết hạn đăng ký đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định - số 37 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056.3812837, 3822216. DĐ: 0914068690.

Cập nhật ngày Thứ hai, 11 Tháng 6 2012 02:16
 
Giới thiệu về Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Chủ nhật, 10 Tháng 8 2008 06:30 PDF In Email

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH


Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, Tp. Qui Nhơn, Bình Định;
Điện thoại: 056.3822216 – 056.3812837; Fax : 056.3822216
Email: ttdvdgts_stp@ binhdinh.gov.vn

I.    TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:
- Bộ phận Nghiệp vụ.
- Bộ phận văn phòng – tài vụ;

1/ Nhân sự:

- Biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm là 08người gồm 01 giám đốc chuyên viên chính, đấu giá viên, 2 phó giám đốc là đấu giá viên và 03 đấu giá viên, 01 chuyên viên và 01 hợp đồng lao động: văn thư, tạp vụ;  kế toán và thủ quỹ kiêm nhiệm.
- Giám đốc: - Ông LÊ CÔNG TÂM – Cử Nhân luật, cử nhân hành chính- Chuyên viên chính.
- Điện thoại: 056.3822216; DĐ.0914.068.690.
- Email:  tamlc_stp@ binhdinh.gov.vn
- Các phó Giám đốc
*- Bà Đặng thị Ngoc Uyên- Cử Nhân luật;
- Điện thoại: 056.3822216; DĐ.0905427757.
*- Ông Lê Kim chinh - Cử Nhân luật;
- Điện thoại: 056.3812837; DĐ.0914038121.

Cập nhật ngày Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 02:33
Đọc thêm...
 
Một số hình ảnh hoạt động
Thứ bảy, 09 Tháng 8 2008 22:30 PDF In Email

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ GẶP MẶT ĐẦU NĂM

DSC01680

DSC01681

Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 03:21
Đọc thêm...