Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home Hướng dẫn thủ tục Thủ tục

Thủ tục

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thứ ba, 03 Tháng 12 2013 01:55 PDF In Email

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gởi: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định

Họ và tên (người đăng ký đấu giá):…………

CMND số:……ngày cấp……./………/……

Nơi thường trú:…….........................

Đơn vị:….........................................

Địa chỉ:............................................

Giấy phép kinh doanh số:…….ngày cấp……/……/…

            Nơi cấp:…………......................

Sau khi nghe, xem và được Trung tâm cung cấp tài liệu cần thiết liên quan về tài sản, quy chế, nội dung, thể lệ cuộc bán đấu giá và niêm yết công khai; đồng thời tôi đã xem thực trạng tài sản bán đấu giá. Xét thấy tôi đủ điều kiện xin đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản: ……………………………...................................................

Với giá khởi điểm:…………...(bằng chữ):…………………

Nộp khoản tiền đặt trước: ………(bằng chữ): ……… và phí tham gia đấu giá là: …………….. (bằng chữ): ……………

Tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật, nội dung, quy chế, thể lệ cuộc bán đấu giá, nếu vi phạm thì tôi (kể cả người được ủy quyền đi thay) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chịu mất khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá.

                                                  ………ngày…..tháng…..năm 2013

                                                                Người đăng ký đấu giá

                                                                (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 03 Tháng 12 2013 02:09
 
Giấy ủy quyền (Mẫu)
Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 08:35 PDF In Email

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..............., ngày ...... tháng ... năm 20.....

 

GIẤY UỶ QUYỀN
V/v đăng ký, tham gia đấu giá mua tài sản

Kính gửi : Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định.


Họ tên cá nhân uỷ quyền : ...............................................................
Số ĐKKD số: .................. do ............ ................cấp ngày ............ ...
CMND số: ...............do ............ .... ...... cấp ngày ............ tại ...........
Địa chỉ : .....................................................................................
Điện thoại : ................................. Fax : .........................................
Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định nên:
Nay tôi uỷ quyền cho:
Ông ( bà ) : ..................................................................................
Số CMND : ..................... do .................. cấp ngày .................. tại ...
Thường trú tại : .............................................................................
Điện thoại : .................................................................................
Được thay tôi thực hiện các việc liên quan đến việc đấu giá mua tài sản: (tên tài sản) ..................................................................................................
........................................................................................................
Phạm vi uỷ quyền các công việc sau :
      1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá ( xem hồ sơ tài liệu về tài sản, làm bản đăng ký, nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá ).
      2. Tham dự cuộc bán đấu giá, trực tiếp trả giá, ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và nộp tiền mua tài sản đợt một ngay sau phiên bán đấu giá ( nếu mua được tài sản bán đấu giá ) hoặc nhận lại tiền đặt trước ( nếu không mua được tài sản bán đấu giá ), nộp đủ tiền mua tài sản, nhận tài sản bán đấu giá.
     3. Các nội dung uỷ quyền khác : .......................................................................................
...............................................................................................................................................
Thời hạn uỷ quyền : cho đến khi thực hiện xong công việc uỷ quyền.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết, hành vi do bên được uỷ quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên. Tôi cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của minh và hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền.


       Người uỷ quyền                                                              Người được uỷ quyền
        ( Ký, họ tên )                                                                      ( Ký, họ tên )

Lời Chứng thực : của UBND cấp xã hoặc Công chứng
Ngày ..... tháng .... năm 201..
Tại UBND xã............hoặc phòng công chứng,
Tại : .............................................................................., CT.UBND Xã........./ hoặc Công chứng viên Phòng công chứng số...

CHỨNG NHẬN

 

- Giấy ủy quyền này do bên ủy quyền ông/bà ................................... và bên được ủy quyền ông/bà ...................................... lập .
- Tại thời điểm chứng thực bên ủy quyền ông/bà ............................... và bên được ủy quyền ông/bà .............................. coù naêng löïc haønh vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
- Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý tòan bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của chúng tôi.
Giấy ủy quyền này gồm ......... bản chính ( mỗi bản gồm có ...... tờ ......... trang, cấp cho người ủy quyền ......... bản chính, người được ủy quyền ......... bản chính, lưu tại UBND Xã....................một bản chính.
Số chứng thực hoặc công chứng ....................., quyển sổ ......... CT hoặc CC-SCC/HDDGD

 

TM UBND Xã hoặc Công chứng viên
(Ký tên , đóng dấu )