Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home
Đăng ký đấu giá tài sản
Thứ năm, 17 Tháng 5 2012 09:14 PDF In Email

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Kính gởi: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.

 

Họ và tên (người đăng ký đấu giá):………………………………………….

CMND số:…………………..ngày cấp……./………/………………………

Nơi thường trú:………………………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh số:…………………....ngày cấp……/……/…………

           Nơi cấp:………………………………………………………………………

 

Sau khi nghe, xem và được Trung tâm cung cấp tài liệu cần thiết liên quan về tài sản, quy chế, nội dung, thể lệ cuộc bán đấu giá và niêm yết công khai; đồng thời tôi đã xem thực trạng tài sản bán đấu giá. Xét thấy tôi đủ điều kiện xin đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Với giá khởi điểm:……………………...(bằng chữ):………………………………

………………………………………………………………………………………

Nộp khoản tiền đặt trước:………………(bằng chữ):………………………………

………………………………………………………………………………………và phí tham gia đấu giá là::……………..(bằng chữ):………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật, nội dung, quy chế, thể lệ cuộc bán đấu giá, nếu vi phạm thì tôi (kể cả người được ủy quyền đi thay) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chịu mất khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá.

 

………ngày…..tháng…..năm 2013

                                                                                       Người đăng ký đấu giá

                                                                                       (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 03 Tháng 12 2013 01:53